GERMANİSTLER DERNEĞİ

KURULUŞ AŞAMALARI VE AMAÇLARI

KURULUŞ AŞAMALARI

Türk Germanistleri 02.06.1995 günü Anadolu Üniversitesinde düzenlenmiş olan V. Türk Germanistler Sempozyumunda bir dernek çatısı altında birleşme iradesini belirterek dernek kurmak için Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu’nu görevlendirmişti. Bu görevlendirmeden sonra bir tüzük taslağı hazırlanarak 15.04.1996 tarihinde Türkiye’deki üniversitelerin ilgili Bölümlerine/Anabilim Dallarına gönderilip görüşler istenmiştir. Gelen görüşler de dikkate alınarak tüzüğe son şekli verilip 30.09.1996 günü Ankara Valiliğine başvuruda bulunulmuştur.

Derneğin Germanistler Derneği biçimindeki adına önce Kültür Bakanlığı sonra Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü itiraz etmiş, yapılan ikili görüşmeler ve yazışmalardan bir sonuç alınamayınca Ankara 6. İdari Mahkemesine başvurularak ve bizzat duruşmaya katılarak bu engel mahkeme yoluyla aşılmıştır.

Mahkeme kararının uygulanması için Ankara Valiliğine tekrar başvurulmuş, ama olumlu cevap beklerken hiçbir gerekçe gösterilmeden Bakanlar Kurulu tarafından reddedildiği Valiliğinin 07.09. 1999 tarih ve B.05.1.EGM.4.06.00.12. 02.(K) 99-17544/336938 sayılı yazısıyla bildirilmiştir.

Yeni Türk Medeni Kanunu’ndan ve Dernekler Kanunu’nda yapılan değişikliklerden yararlanarak Derneği kurma çalışmaları yeniden başlatıldı. Dernek tüzüğü SONSÖZ gazetesinin 25.05.2003 tarihli nüshasında yayınlandı ve ardından diğer formaliteler tamamlanarak 2003 yılında GERMANİSTLER DERNEĞİ kurulmuş oldu. Yedi yılda kurulan başka bir dernek var mı, bilemiyoruz.

 

AMAÇLAR

Türk germanistleri arasında sosyal ve mesleki dayanışmayı, bilimsel iletişimi sağlamak; meslektaşlarını bilimsel yenilikler konusunda aydınlatmak. Germanistleri Türk kamuoyunda, ulusal ve uluslararası kurum ve örgütler nezdinde, mesleki toplantılarda temsil etmek. Alman dili, edebiyatı, kültürü ile ilgili araştırmalar yapmak; Türk ve Alman dillerini, edebiyatlarını ve kültürlerini karşılaştırmak; dil öğretimi konusunda yapılacak çalışmaları ve çeşitli alanlarda düzenlenecek dil kurslarını 625 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapmak; tercümanlık-mütercimlik hizmetleri vermek; Almanca öğretmenlerinin hizmetiçi eğitimleri ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak; Türk ve Alman uluslarının kültürel ilişkilerini araştırmak; bu alanlarda sosyokültürel araştırmalar yapmak.

 

ETKİNLİKLER